Bu kategoride KOSGEB destekleri, TURQUALITY destekleri ve Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/6 tebliği kapsamında yeni ihracata yönelik destekleri yer almaktadır.
 

KOSGEB DESTEKLERİ

Genel Destek Programı


Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de;


 • Mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
 • Kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmeler sağlanması,
 • Rekabet güçlerinin ve düzeylerinin yükseltilmesi,
 • Yurt içi ve yurt dışı pazar paylarının artırılması,

amacıyla işletmelerin desteklenmesi amacını taşımaktadır.Destek programı içeriğinde aşağıdaki alanlarda destekler sağlanmaktadır.


GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ORANI (%)

Destek Üst Limiti (TL)

1 Bölge

2., 3., 4. Bölgeler

5. ve 6. Bölgeler

Yurt İçi Fuar Desteği

   45.000 ₺

50%

60%

70%

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği*

   20.000 ₺

Tanıtım Desteği

   25.000 ₺

Eşleştirme Desteği

   30.000 ₺

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

   50.000 ₺

Danışmanlık Desteği

   22.500 ₺

Eğitim Desteği

   20.000 ₺

Enerji Verimliliği Desteği

   75.000 ₺

Tasarım Desteği

   22.500 ₺

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği**

   30.000 ₺

Belgelendirme Desteği**

   30.000 ₺

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

   30.000 ₺

Bağımsız Denetim Desteği

   15.000 ₺

Gönüllü Uzmanlık Desteği

   15.000 ₺

Lojistik Desteği

   40.000 ₺


(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.


Programdan yararlanma koşulu ve kabul süreci


Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması ve KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.Programın süresi


Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz.

3 yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.Ödeme


İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.


Önemli!


 • İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

 • Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.
 Yurtiçi Fuar Desteği


Program süresince desteğin üst limiti 45.000 (kırkbeşbin) TL’dir


KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşu tarafından temin edilen;


 • Boş alan (yer) için kira,
 • Stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu,
 • Fuar katılımcı kataloğu,
 • Fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik

ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.


Destek üst limiti:


 • Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 150 (yüzelli) TL/m²,
 • Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 100 (yüz) TL/m²’dir
 • Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir.
 • Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 (yüz) m²’ye kadar arttırılabilir.


Önemli! İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir.

Yurtdışı İş Gezisi Desteği


Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.


Yurt dışı iş gezisi desteği;


İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen yurtdışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek verilir.  


Bu destek; KOSGEB Birimleri ve Meslek Kuruluşları tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında;


 • Konaklama giderlerini,
 • Ulaşım giderleri ile
 • Program ile

ilgili diğer giderleri kapsar. Destek kapsamına alınacak Yurtdışı İş Gezileri Programı, işletmelerle yapılacak ikili iş görüşmeleri ile birlikte aşağıda belirtilen aktivitelerden en az birini içermelidir;


 • Meslek Kuruluşları ile toplantı
 • Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler
 • Yurt Dışı Fuar Ziyareti

Önemli! Yurtdışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı en az 10 (on) işletmenin yer alması gerekmektedir.
Tanıtım Desteği


Program süresince desteğin üst limiti 25.000 (yirmibeşbin) TL’dir.


İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.


Bu destek unsurları;


 • Ürün kataloğu giderlerini,

 • Ürün Kataloğu, en az 8 sayfa, en az 4 renk baskılı, içeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, ürün/hizmet bilgileri, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak katalog sayısı en az 1.000 (bin) adet olmalıdır.

 • Her bir ürün kataloğu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL’yi, Program süresince ürün kataloğu için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 10.000 (onbin) TL’yi geçemez.

 • Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini,

 • Yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek her bir reklam verme giderleri için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi, Program süresince yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek toplam desteğin üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL’yi geçemez.

 • Web/mobil tabanlı tanıtım giderlerini,

 • Web Tabanlı Tanıtım: Ekonomi Bakanlığı tarafından “Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi”nde yer alan e-ticaret sitelerinde yayınlanan tanıtım giderlerine destek verilir. Bu kapsamda ilgili e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin en az 1 (bir) yıl olması şartı aranır. Ancak e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin sadece site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderlerini kapsaması durumunda destek sağlanmaz.

 • Mobil Tabanlı Tanıtım: Akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarların işletim platformlarında (Android, IOS, vb.) işletmeye özel yapılan tanıtım uygulamalarına destek verilir. Bu uygulamalar; işletmenin iletişim, ürün, harita bilgileri ve işletmeye ait diğer tanıtım bilgilerini kapsamalı ve işletmeye ait web sayfasında uygulamanın indirme bağlantısı olmalıdır.

 • Her bir destek başvurusu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti; Web Tabanlı Tanıtım Giderleri için 5.000 (beşbin) TL’yi, Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri için 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi ve Program süresince Web/Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL’yi geçemez.


Önemli! Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir.
Eşleştirme Desteği


Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL’dir.


İşletme birden fazla EŞMER’den hizmet alabilir.


İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;


 • Danışmanlık


 • Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek; pazar araştırması, potansiyel işbirliği yapılabilecek işletme araştırması, fuar araştırması, makine-teçhizat ve teknoloji araştırması, yerel mevzuat araştırması, finans kaynakları araştırması, yatırım/fizibilite araştırması, insan kaynakları araştırması, taleplerin iletilmesi, sözleşme hazırlama v.b. konularında danışmanlık hizmetlerini kapsar.


 • Her bir danışmanlık hizmeti için destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi, Program süresince danışmanlık hizmetleri için verilecek toplam destek üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL’yi geçemez.


 • Organizasyonel hizmetler

 • Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek; firma/kurum-kuruluşlar ile ikili iş görüşmesi organizasyonu, fuar ve firma ziyaretleri, tercümanlık-çeviri, şoför/araç kiralama, havaalanı transferi, bankacılık/sigorta/güvenlik hizmetleri, toplantı salonu kiralama, vize/davet mektubu hazırlama, projeksiyon, bilgisayar gibi ofis araçları tedariği, telefon, faks, internet hizmeti ve organizasyona ilişkin ulaşım ve konaklama hizmetlerini kapsar.

 • Organizasyonel Hizmetler kapsamında düzenlenecek her bir organizasyonda verilen hizmetler için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi, Program süresince organizasyonel hizmetler için verilecek toplam destek üst limiti ise 15.000 (onbeşbin) TL’yi geçemez. Bu kapsamında verilen hizmetler için hizmet konu, miktar ve tutarları başvuru formunda/faturada ayrı ayrı belirtilir.

 • Daimi sergi alanı

 • Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek; kapalı alan tahsisi, stand konstrüksiyonu, stand dekorasyonu, ürünlerin yurt içindeki depo ile daimi sergi alanı arası gidiş/dönüş nakliyesi, ürünlerin yurt dışı indirme/depolama/yükleme işlemleri, daimi sergi alanının genel güvenlik ve genel temizlik hizmetleri, ürünlerin gümrük işlemleri ile yurt dışı nakliye sigortalama işlemleri ve benzeri hizmetleri kapsar.


Program süresince işletmenin en az 6 (altı) aylık daimi sergi alanı kiralaması için verilecek toplam destek üst limiti 10.000 (onbin) TL’dir.
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği


Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (ellibin) TL’dir.


İstihdamın kapsamı;


 • Bu destek, yükseköğretim kurumundan mezun yeni eleman istihdamı için verilir.


 • İşletmeler belirtilen limitler dâhilinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte KOSGEB desteği sona erer.


 • Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.


 • Bu destek, destek başvurusu tarihi itibarı ile son bir ay içinde işe giren veya yeni istihdam edilecek olan eleman için verilecektir. Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile kalan üst limit kadar destek verilebilir.


Şartları;


 • Bu destek, işletmede son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.


 • İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten yararlanabilir.


 • Başka kurum/kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.


 • Başvuru tarihi esas alınarak her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti;


 • 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için 1.500 (binbeşyüz) TL,
 • 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2.000 (ikibin) TL,
 • Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’dir.
 •  Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olması halinde bu limitlere 1.000 (bin) TL ilave edilir.

 • Destek, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.
Danışmanlık Desteği


Program süresince desteğin üst limiti 22.500 (yirmiikibinbeşyüz) TL’dir.


Destek kapsamında; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti verme görevi olan kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ Danışmanlarından alınacak hizmetler desteklenir.


Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmeti süresi en az 20 adam-gün olup, destek miktarı 6.000 (altıbin) TL’yi geçemez.


Önemli! Danışmanlık Desteği, yalnızca danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.


Danışmanlık konu başlıkları ve içerikleri aşağıda verilmiştir.


 • Genel Yönetim: Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, Kurumsallaşma, Zaman Yönetimi, Değişim Yönetimi, Kıyaslama (Benchmarking), Yeniden Yapılanma, Proje Yönetimi konuları.

 • AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama: Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer uluslararası fonlardan yararlanmak üzere proje hazırlama konuları.

 • İş Planı Hazırlama: İş Kurma ve Geliştirme konuları.

 • Yatırım: Fizibilite, Yatırım Değerlendirmesi, Yatırım Analizleri konuları.

 • Pazarlama: Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Stratejisi, Satış Organizasyonu, Satış Yönetimi, Kurum İmajı/Halkla İlişkiler, Müşteri İlişkileri, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma konuları.

 • Üretim: Üretim Yönetim Sistemi, Malzeme Yönetimi, Verimlilik İyileştirme, Yalın Üretim, Yerleşim Planlama, Üretim Planlama, Planlı Bakım, Otomasyon, Stok Yönetimi, Teknik Konular.

 • İnsan Kaynakları: İşgücü Planlama, Kariyer Planlaması, Personel Edinimi, Personel Politikaları, Performans Değerlendirme, Örgütsel Yapı, Eğitim Yönetimi, Motivasyon, Kurumsal Kimlik konuları.

 • Mali İşler ve Finans: Ekonomik Planlama ve Kontrol, Muhasebe-Denetim Sistemi, Finansal Planlama, Maliyet Etütleri, Ekonomik Analizler, Vergi ve Fon Yönetimi, Enflasyon Muhasebesi konuları.

 • Dış Ticaret: Dış Ticaret Mevzuatı, Uluslararası Ödeme Şekilleri, İhracat hazırlık, Uluslararası teslim şekilleri, İhracat/İthalat İşlemleri konuları.

 • Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri: Internet Tabanlı Sistem Geliştirme, Kurumsal Bilgi Teknolojisi Stratejileri Belirleme, Yönetim Bilgi sistemleri (MIS), E-Ticaret ve Internet Stratejileri Belirleme, CRM-Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Geliştirme, ERP, MRP konuları.

 • Enerji Teknolojileri: Yeni Enerji Teknolojisi, Yeni Enerji Üretim Tekniklerinin İşletmelere Uyarlanması, Yenilenebilir Enerji konuları.

 • Yeni Teknik ve Teknolojiler: Yeni Teknoloji Adaptasyonu, Ürün Geliştirme, Yeni Üretim Tekniklerinin İşletmelere Uyarlanması, Yeni Teknoloji Kurulması, Ar-Ge konuları.

 • CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim: CE İşaretlemesine yönelik danışmanlık konuları.

 • Çevre: İklim Değişikliği, Çevrenin Korunması, Çevre Dostu Ürün ve Üretim, Çevre Mevzuatı Kapsamındaki konular
Eğitim Desteği


Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.


Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar;


 • Üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, Kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri,
 • Meslek kuruluşları,
 • 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip kurum/kuruluşlar, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.


Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.


Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’dir.


Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.


Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.
Enerji Verimliliği Desteği


Program süresince Enerji Verimliliği Desteğinin üst limiti 75.000 (yetmişbeşbin) TL’dir.


İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık, Enerji Yöneticisi Eğitimi Hizmetleri ve Uygulama Giderlerine destek verilir.


Sertifika bedeli, iaşe, konaklama ve ulaşım giderleri destek kapsamı dışındadır.


Ön etüt, detaylı etüt ve VAP için danışmanlık hizmetleri 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerinden, Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetleri ise yine aynı kanun kapsamında; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar veya EVD Şirketlerinden alınır.


Bu destekten yararlanılabilmesi için, İşletmenin son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketiminin en az 20 (yirmi) TEP olması şarttır. Yeni tescil edilmiş işletmelerde ise TEP değeri işletmenin tescil edildiği tarihten destek başvurusunun yapıldığı tarihe kadar olan dönem dikkate alınarak hesaplanır.


İşletmenin enerji tüketimine dair hesaplama Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde kayıtlı ve yetkilendirilmiş olan EVD Şirketi tarafından yapılır.


Destek Limitleri;


 • Ön Etüt için destek üst limitleri; 20-200 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL, 200 üzeri TEP için 5.000 (beşbin) TL’dir.
 • Detaylı Etüt için destek üst limitleri; 20-200 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) için 10.000 (onbin) TL, 200 üzeri TEP için 20.000 (yirmibin) TL’dir.
 • Detaylı etüt sonrasında alınacak VAP danışmanlığı için destek üst limiti 10.000 (onbin) TL’dir.
 • Enerji Yöneticisi Eğitimleri için destek üst limiti 5.000 (beşbin) TL’dir.
 • Uygulama Giderleri, KOSGEB tarafından oluşturulan komisyonca uygun bulunan Detaylı Etüt Raporunda önerilen hususlar kapsamında; enerji verimliliği sağlayacak makine, teçhizat, donanım ve malzeme ile bunlara ilişkin işçilik/montaj giderleri için verilir. Uygulama Giderleri için verilecek desteğin üst limiti 40.000 (kırkbin) TL’dir.
Tasarım Desteği


Program süresince desteğin üst limiti 22.500 (yirmiikibinbeşyüz) TL’dir


İşletmelerin ürün tasarımı için alacağı tasarım hizmetlerine ilişkin giderler desteklenir.


İşletmelerin;


 • Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği(ETMK),
 • Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği (GMK),
 • Moda Tasarımcıları Derneği,
 • İç Mimarlar Odası,

üyeleri ile üniversitelerden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir.


Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 (ikibin) TL’dir. Ancak ürün tasarımının;


 • Patent Belgesi,
 • Faydalı Model Belgesi,
 • Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi,
 • Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,

alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 10.000 (onbin) TL’dir.
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği


Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL’dir.


TPE’den alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL, TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (onbin) TL’yi geçemez.


İşletmelerin;


Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan;


 • Patent Belgesi,
 • Faydalı Model Belgesi,
 • Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,
 • Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,

almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ve TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderlerine,


TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.


Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.
Belgelendirme Desteği


Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL’dir.


İşletmelerin;


 • Türk Standartları Enstitüsü (TSE),
 • Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK),
 • TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan,

akredite oldukları konularda alacakları;


 • Ürün,
 • Sistem,
 • Personel,
 • Laboratuvar akreditasyon belgeleri,

 ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları;


 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS),

belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar.


Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye destek verilmez.


Her bir belge için destek üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi,


 • ISO/IEC 15408,
 • ISO/IEC 19790,
 • ISO/IEC 24759,
 • ISO/IEC 15504,
 • TS 13298,
 • ISO 9241-151,
 • ISO/IEC 25051,
 • ISO/IEC 40500:2012,
 • ISO/IEC 12207,
 • ISO/IEC 15288,

kapsamlarındaki belgeler için ise destek üst limiti 10.000 (onbin) TL’yi geçemez.
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği


Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL’dir.


İşletmelerin,


Kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan;

 • Ürün,
 • Malzeme,
 • Parça ve numuneler

için alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan;


 • Test,
 • Analiz,
 • Kalibrasyon,

konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.


KOSGEB Laboratuarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır.


Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin;


 • Sevk,
 • Sigorta ve benzeri giderleri,

ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin;


 • Konaklama,
 • İaşe giderleri,

destek kapsamı dışındadır.
Bağımsız Denetim Desteği


Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (onbeşbin) TL’dir.


İşletmelerin; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetim yapan Yeminli Mali Müşavirlerden aldıkları bağımsız denetim hizmetlerine destek verilir.


Her bir denetim hizmeti için destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi geçemez.
Lojistik Desteği


Program süresince desteğin üst limiti 40.000 (kırkbin) TL’dir.


Lojistik desteği, işletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu /karayolu /demiryolu /denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde; malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar.


Önemli! İthalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılacak ihracatlar destek kapsamı dışındadır.


İşletmelerin bu destekten faydalanabilmesi için bilanço esasına göre defter tutması ve Program başlangıç tarihinden önceki son mali yıl içinde ihracat yapmamış olması gerekir. Program süresi içerisinde işletmenin ihracat yapmış olması destek başvurusuna engel teşkil etmez.


Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 8.000 (sekizbin) TL’dir.
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMIAr-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti (TL)

DESTEK ORANI (%)

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

(Teknopark içi)

                30.000,00 ₺

75%

(Teknopark Dışı)

                24.000,00 ₺

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

              150.000,00 ₺

75%*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

              300.000,00 ₺

75%*

Personel Gideri Desteği

              150.000,00 ₺

75%

Başlangıç Sermayesi Desteği

                20.000,00 ₺

100%

Proje Geliştirme   Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

                25.000,00 ₺

75%

Eğitim Desteği

                10.000,00 ₺

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

                20.000,00 ₺

Proje Tanıtım Desteği

                  5.000,00 ₺

Yurtiçi - Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/ Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

                15.000,00 ₺

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

                25.000,00 ₺

Endüstriyel Uygulama Programı

Kira Desteği

                18.000,00 ₺

75%

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği

              150.000,00 ₺

75%*

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli)

              500.000,00 ₺

75%*

Personel Gideri Desteği

              150.000,00 ₺

75%


* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.
Ar-Ge ve İnovasyon Programıİşlik Tahsisi veya Kira Desteği


Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan ar-ge desteklerinden yararlanarak işletmesini kuran girişimcilere, proje süresince;


 • Talep edilmesi ve TEKMER’ de yer olması halinde, proje kapsamında işlik desteği verilebilir. İşlik kullanım bedeli alınmaz.


 • Teknopark sınırları içinde yer alması durumunda aylık azami 1.250 (bin iki yüz elli) TL olmak üzere toplam 30.000 (otuz bin) TL,


 • Teknopark sınırları dışında yer alması durumunda aylık azami 1.000 (bin) TL olmak üzere toplam 24.000 (yirmi dört bin) TL,


geri ödemesiz kira desteği verilebilir.


Önemli! Kira Desteği, proje başvurusunun değerlendirildiği işbirliği protokolü kapsamında TEKMER bulunmaması, TEKMER’de boş işlik bulunmaması veyahut projenin içeriği gereği sağlanabilecek işlikte fiziki olarak gerçekleştirilemeyecek olması durumlarında sağlanır.Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği


Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında;


İşletmeye;


 • Geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 (yüz elli bin) TL,
 • Geri ödemeli olarak da üst limit 300.000 (üç yüz bin)TL,

destek sağlanır.


Ancak projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.


 • Geri ödemeli destek kapsamında KOSGEB tarafından talep edilen teminatlar için, Teminat Giderleri olarak %100 oranında geri ödemesiz destek sağlanır.
Personel Gideri Desteği


Projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık,


 • Üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere ve ön lisans mezunlarına 1.500 TL,
 • Lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL,
 • Yüksek lisans mezunlarına 2.750 (iki bin yedi yüz elli) TL,
 • Doktora mezunlarına 3.500 (üç bin beş yüz) TL,

 olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.


İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimciler mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve projede görevli bir ortağı için aylık azami 1.500 (bin beşyüz) TL olmak üzere, üst limitler dahilinde Personel Gideri Desteğinden yararlandırılır.


Personel Gideri Desteği için yeni istihdam şartı aranmaz.


Bu destek kapsamında yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilir.
Proje Geliştirme Desteği


İşletmelere projeleri kapsamında aşağıda belirtilen giderleri için toplam üst limit 100.000 (yüzbin) TL geri ödemesiz destek sağlanır. • Proje Danışmanlık Desteği

Bu desteğin üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’dir.


 • Teknik,
 • Tasarım,
 • Finans,
 • Proje yönetimi vb.

konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderlerini kapsar.
 • Eğitim Desteği

Bu desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.


İşletmenin; projesini geliştirmesine yönelik olarak, projede görev alanların yurt içi/yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar.
 • Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği


Bu desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.


İşletmenin;


 • Patent,
 • Faydalı Model,
 • Endüstriyel Tasarım Tescil,
 • Entegre Devre Topografyaları,


Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil giderlerini kapsar.


Türk Patent ve Marka Kurumu’na ve/veya yurt dışı muadili kurum/kuruluşlar ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nca yetkilendirilmiş Patent Vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır.
 • Proje Tanıtım Desteği


Bu desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL’dir.


Projenin tanıtımı için yaptırılan;


 • Broşür,
 • Katalog,
 • CD,
 • Web sayfası,
 • Web/mobil tabanlı tanıtım

giderleri ile tanıtım toplantısı gibi etkinliklerin giderlerini kapsar.
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

 • Her bir yurtiçi ziyaret için destek üst limiti 1.000 (bin) TL,
 • Her bir yurt dışı ziyareti için destek üst limiti 3.000 (üç bin) TL

olmak üzere, bu desteğin toplam üst limiti 15.000 (on beş bin) TL’dir.


Proje konusuyla ilgili;


 • Yurtiçi ve yurt dışı kongre/konferans/sempozyum katılımı,
 • Fuar/teknolojik işbirliği ziyaretine ilişkin ulaşım (bulunulan yerden yurtiçi ve yurt dışı etkinliğin düzenlendiği şehre/ülkeye veya birden fazla şehre/ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye/ şehirden şehre yapılan havayolu/ karayolu/ demiryolu/ denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),
 • Konaklama,
 • Katılım/giriş,


giderlerini kapsar.


Her bir yurt içi ve yurt dışı ziyaretine, projede görevli olmak kaydıyla birden fazla kişi katılabilir.
 • Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği


Bu desteğin üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’dir.


İşletmenin, proje kapsamında; kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacakları;


 • test,
 • analiz,
 • kontrol-muayene,
 • kalibrasyon

hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan


 • test,
 • analiz
 • kalibrasyon
 • ürün belgelendirme


giderlerini kapsar.
 • Başlangıç Sermayesi Desteği

Destek üst limiti geri ödemesiz 20.000 (yirmibin) TL olup, destek oranı % 100’dür.


Bu destek, girişimcilerin İşletme kuruluşu ve ofis donanım giderleri için verilir.


İşletme kuruluş giderleri aşağıda belirtilen giderleri (ücretler, hizmet bedelleri, harçlar vb.) kapsar:


 • İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması, İşletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi),
 • İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,
 • Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,
 • İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması,
 • İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,
 • İlgili odalara kayıt yaptırılması,
 • Mali müşavir ve muhasebeci ücreti (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesindeki tutar)

Bu destekten;


 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından ar-ge desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde İşletmesini kuranlar,
 • Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar,
 • Öğretim elemanları

yararlanabilir.
Endüstriyel Uygulama ProgramıKira desteği


Kira Desteğinin üst limiti proje süresince azami 18.000 (on sekiz bin) TL’dir.


Proje başvurusunu girişimci olarak yapan İşletmeye, proje süresince aylık destek üst limiti net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) 1.000 (bin) TL olacak şekilde geri ödemesiz kira desteği sağlanır.Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği


Bu desteğin üst limiti;


 • Geri ödemesiz 150.000 (yüz elli bin) TL,
 • Geri ödemeli 500.000 (beş yüz bin) TL

 olmak üzere toplam 650.000 (altı yüz elli bin) TL’dir.


İşletmeye;


 • Test,
 • Analiz ve laboratuvar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri,
 • Üretim hattı tasarım giderleri,
 • Üretime yönelik makine,
 • Teçhizat,
 • Donanım,
 • Yazılım

giderleri için destek sağlanır.


Proje başvurusunu girişimci olarak yapan İşletmenin, işletme kuruluşu ve ofis donanımı giderleri azami 15.000 (on beş bin) TL olmak üzere, geri ödemesiz desteğin limitleri dâhilinde desteklenir.
Personel Gideri Desteği


Proje kapsamında yeni istihdam edilecek personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık,


 • Meslek lisesi mezunlarına 1.200 (bin iki yüz),
 • Ön lisans mezunlarına 1.500 (bin beş yüz),
 • Lisans mezunlarına 2.000 (iki bin) TL,
 • Yüksek lisans mezunlarına 2.750 (iki bin yedi yüz elli) TL,
 • Doktora mezunlarına 3.500 (üç bin beş yüz) TL,

olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.


Asgari Geçim İndirimi, ikramiye, prim vs. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.
Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (Teknopazar) Destek Programı


Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL olup,


 • Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL’ye kadar,
 • Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL’ye kadar,

geri ödemesiz destek sağlanır. Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.


Bu programdan;


 • Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler,

yararlanır.


Program süresi 12 (on iki) ay olup, bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz.


Program kapsamında, işletmeye sağlanacak teknolojik ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik;


 • Basılı veya elektronik tanıtım materyalleri (üst limiti 10.000 (on bin) TL),

 • Broşür,
 • Ürün kataloğu,
 • Etiketli baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtı giderleri

 • Fuarlara katılım giderleri (Yurtiçi 25.000TL, Yurtdışı 50.000TL),

 • Stand kirası,
 • Stand yapımı,
 • Stand dekorasyonu,
 • Nakliye ve depolama giderleri,
 • Nakliye sigortası giderleri,


 • Yurt dışı fuarlarda Gümrük işlem giderleri (üst limiti 5.000 (beş bin) TL),

 • Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri,

Üst limiti yurt içi merkezli e-ticaret siteleri için 5.000 (beş bin) TL’yi yurt dışı merkezli e-ticaret siteleri için 15.000 (on beş bin) TL’dir.


 • Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi”nde yer alan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini kapsar.
 • E-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin en az 1 (bir) yıl olması şartı aranır.
 • E-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin sadece site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderlerini kapsaması durumunda destek sağlanmaz.

 • Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler,

Üst limiti yurt içinde 5.000 (beş bin) TL, yurt dışında 15.000 (on beş bin) TL’dir.


 • Yurt içi veya yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar.


 • Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde konaklama ve ulaşım giderleri,

Üst limiti yurt içinde 5.000 (beş bin) TL, yurt dışında 15.000 (on beş bin) TL’dir.


 • En fazla 2 (iki) çalışanın ulaşımı,
 • 7 (yedi) günü geçmeyecek şekilde konaklama,
 • Otobüs bileti, ekonomi sınıf uçak, tren ve gemi bileti ücretleri,

geri ödemesiz olarak desteklenir.


Konaklama ve ulaşım giderleri sadece fuarlarda yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini kapsamaktadır.
Kredi Faiz Desteği


Üst limiti işletme başına 300.000 TL'yi geçemez.


İşletmİşletmelerin finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak,


 • Yatırım,
 • İşletme sermayesi,
 • İhracata,

yöneliyönelik olarak kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin KOSGEB'ce desteklenmesini kapsar.


Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz oranı ve 48 (kırksekiz) ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü günün koşullarına uygun olarak, KOBİ'lerin lehine olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz oranlarının altında olmak kaydıyla Türkiye'de yerleşik şubesi bulunan yerli ve yabancı bankalarla yapılacak protokollerle belirlenir.


Kullandırılacak kredinin türüne ve günün koşullarına uygun olarak geri ödemesiz dönem bankalarla yapılacak protokol ile belirlenir.
 

TURQUALITY
Turquality Marka Destek Programı • Türk markalarının global pazarlarda daha güçlü hareket ederek dünya markası olabilmeleri amacıyla marka ya yaptıkları stratejik yatırımların sınırlı limitler ile devlet tarafından 50% oranında desteklenmesidir.

 • Destek süresi 4 yıl olup, markalar gösterdikleri performans neticesinde bir üst destek olan Turquality programına geçiş yaparlar veya performansları Turquality programına geçmelerine yeterli değil ise hazır hale gelene kadar süreçlerinde iyileştirmeler yapıp,  6 aylık periyodlarda tekrar başvurabilme hakkı elde edebilmektedirler.


Turquality Destek Programı


 • Türk markalarının global pazarlarda daha güçlü hareket ederek dünya markası olabilmeleri amacıyla marka ya yaptıkları stratejik yatırımların devlet tarafından 50% oranında desteklenmesidir.

 • Destek süresi 5 yıl olup, markalar gösterdikleri performans neticesinde 2. defa 5 yıl ve toplamda 10 yıl olmak üzere destek alabilmektedirler.
Karşılaştırma

Destek Türü

Marka Destek Programı

Turquality

Destek Limiti

Süre

Destek Limiti

Süre

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili

50.000 USD / yıl

4

limitsiz

5+5

Tanıtım, reklam ve pazarlama

400.000 USD / yıl

4

limitsiz

5+5

Ofis/depo kira

600.000 USD / yıl

4

limitsiz

5+5

Mağaza kira

limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için)

5+5

Ofis/depo temel kurulum giderleri

300.000 USD / yıl

4

200.000 USD/birim

5+5

Mağaza temel kurulum giderleri

200.000 USD / mağaza (aynı anda azami 50 mağaza için)

5+5

Reyon kira

200.000 USD / yıl

4

limitsiz

5+5

Showroom kira/dekorasyon

200.000 USD / yıl

4

limitsiz

5+5

Sertifikasyon

50.000 USD / yıl

4

limitsiz

5+5

Franchise dekorasyon

50.000 USD / mağaza (yıllık azami 10 mağaza için)

2

100.000 USD / mağaza (toplam azami 100 mağaza için)

2 yıl

Franchise kira

50.000 USD / mağaza (yıllık azami 10 mağaza için)

2

200.000 USD / mağaza (toplam azami 100 mağaza için)

2 yıl

Danışmanlık

300.000 USD / yıl

4

600.000 USD / yıl

5+5

Tasarımcı istihdamı

200.000 USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi için)

4

limitsiz (aynı anda azami 5 kişi için)

5+5

Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler

100.000 USD / yıl

4

N/A

N/A

Gelişim Yol Haritası

200.000 USD / destek dönemi

200.000 USD / destek dönemi

5+5
Destek Kapsamındaki HarcamalarTV


 • TV reklamları
 • TV reklam yayın telifi
 • TV reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu
 • TV programlarına sponsorlukRADYO


 • Radyo programlarına sponsorluk
 • Radyo reklam yayın telifi
 • Radyo reklamları
 • Radyo reklamlarının ülke bazlı adaptasyonuİNTERNET


 • E-ticaret sitelerine üyelik
 • İnternet ortamında verilen reklamlar
 • Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi
 • Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi
 • Sosyal medyada verilen reklamlar
 • Web sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi
 • Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleriBASILI TANITIM


 • Afiş
 • Broşür
 • El ilanı
 • Gazete/dergi reklamları
 • Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme
 • Katalog/kartelaAÇIK HAVA


 • Açık hava elektronik ekranları
 • Billboard/pano/tabela
 • Bina/cephe/duvar/çatı reklamı
 • Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme
 • Totem reklamıFUAR


 • Fuar katılım bedeli/stant kirası
 • Stant tasarımı ve dekorasyonu
 • Organizatör tarafından gerçekleştirilen fuar tanıtım faaliyetleri, fuar kataloğu
 • Nakliye
 • Fuar katılımına ilişkin ısıtma/elektrik/su/internet/temizlik/güvenlik/sigorta giderleriÖZEL TANITIM GİDERLERİ


 • Defile/show/özel sergi/lansman/basın tanıtımı/kokteyl/seminer/konferans faaliyetleri
 • Marka promosyon/iletişim/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/komisyonları
 • Ürünlerin satışa sunulduğu (üzerinde markanın iletişimi yapılan) standlar
 • Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleriDİĞER TANITIM HARCAMALARI


 • Tanıtım filmi yapımı
 • Sinema reklamı
 • Sponsorluk
 • Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi
 • Tasarım Danışmanlığı
 • Moda Tasarımı
 • Endüstriyel Ürün Tasarımı
 • Ambalaj Tasarımı
 • Hukuk Danışmanlığı
 • Yurtdışı Pazarlara Yönelik Hukuk DanışmanlığıBİLİŞİM DANIŞMANLIĞI


Bilgi yönetimi kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları destek kapsamında değerlendirilir.


 • Araç Planlama Sistemleri
 • Bilgisayarlı Tasarım (CAD)
 • Doküman Yönetim Sistemleri (DMS)
 • Felaket Yönetimi
 • E-İş Yönetim Sistemi
 • İş Akış - Süreç Yönetim Sistemleri
 • İş Zekası Yönetim Sistemleri
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
 • Kurumsal Performans Yönetimi (EPM)
 • Kurumsal Sistem Entegrasyon Hizmetleri
 • Lojistik Yönetim ve Optimizasyonu Sistemleri
 • Mobil Satış Ekibi Yönetim Sistemleri
 • Mobil Satış ve Takip Sistemleri
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Müşteri Şikayet veya Çağrı Merkezi Yönetim Sistemleri
 • Perakende Yönetimi
 • Promosyon Yönetim Sistemleri (TPM)
 • Talep Planlama Sistemleri (DMS)
 • Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
 • Üretim Optimizasyon Sistemleri
 • Yönetim Raporlama Sistemleri
 • Yönetişim, Risk ve Uyum Sistemleri (GRC)YÖNETİM DANIŞMANLIĞI


 • Ar-Ge ve Ürün Geliştirme
 • Bilgi Sistemleri Danışmanlığı
 • Değer Zinciri Yönetimi
 • Bütçe ve Planlama
 • Değişiklik Yönetimi Süreci
 • Depo Analiz
 • Fiyatlama ve Kârlılık Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İş Akış Yönetimi Sistemi
 • İş Ailesi ve Ücret Yönetimi
 • İş Geliştirme
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Kalite Kontrol Sistemi Oluşturulması
 • Kalite Geliştirme
 • Karar Destek Sistemlerinin Oluşturulması
 • Karbon Ayak İzi Çalışmaları
 • Kurumsal Sorumluluk Çalışmaları
 • Kriz Yönetimi
 • Kurumsal Kimlik Oluşturulması
 • Kurumsal Yönetişim
 • Mağaza Açılması ve İşletilmesi
 • Mağaza Yönetimi
 • Marka Kimliği
 • Marka Stratejisi
 • Marka Yönetimi
 • Operasyonel Strateji
 • Organizasyon ve Yeniden Yapılandırma
 • Pazara Giriş
 • Pazar Konumlandırma
 • Perakende Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Satış ve Pazarlama Yönetimi
 • Sosyal Medya Yönetimi
 • Stratejik Pazarlama
 • Stratejik Planlama
 • Stratejik Şirket Yapılandırılması
 • Süreç Yönetimi
 • Şirket Kuruluşu
 • Şirket Satın Alınması
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Üretim Performansının İyileştirilmesi
 • Üretim Yönetimi
Ön İnceleme Çalışmasında Değerlendirilen Konular
 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi


Firmaların oluşturdukları vizyon ve misyon doğrultusunda stratejik hedeflerini belirleyebilmeleri için pazar, rekabet, müşteri, kanal, ürün analizi gibi çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların oluşturacakları uzun vadeli stratejik planlar, buna bağlı olarak geliştirilecek iş planlarıyla desteklenmeli ve bütçe ile entegre edilmelidir. Stratejik planlama çerçevesinde yapılan tüm aktivitelerin belirli dönemlerde ölçülerek kurum performansının yönetilmesi önem taşımaktadır.


  Marka Yönetimi


Firmaların markaları için uzun vadeli marka stratejilerini belirlemeleri, markalarını hedefledikleri pazarlarda doğru konumlandırmaları, belirledikleri stratejiler doğrultusunda marka planlarını geliştirmeleri ve plan dahilinde uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir. Firmaların marka stratejilerini geliştirebilmeleri ve marka hedeflerini belirleyebilmeleri için vizyonu geniş bir yönetime ve marka konusunda uzman bir kadroya sahip olmaları, marka konumlamasının geçerliliğini hedeflenen pazarlarda düzenli olarak takip etmeleri ve elde edilen sonuçları hedeflerle karşılaştırarak aksiyonlar almaları markanın etkin yönetilmesi için önem taşımaktadır.


  Marka Performansı


Firma markasının aktif olarak pazarlandığı yurt dışı pazarlar, markanın bu pazarlarda elde ettiği pazar payları, markanın geçmiş 10 yıllık süre içinde yurt içinde ve yurt dışında göstermiş olduğu performans, markanın hedeflenen pazarlarda konumlandırılması, markanın yüksek coğrafi yaygınlık düzeyine sahip olması markalaşma sürecinde önem taşımaktadır. Marka performansının yanı sıra, markanın ilgili Firma tarafından sahiplenilmesi, Firmanın üst düzey yönetiminin vizyonu ve girişimciliği markanın global pazarlara taşınabilmesi ve başarılı olabilmesi için esastır.


  Tedarik Zinciri Yönetimi


Firmaların global platformda rekabet edebilmeleri için pazara doğru ürünü, doğru zamanda, iyi kalitede, doğru fiyatta sağlamaları gerekmektedir. Tüm bunların gerçekleşmesi için müşteri talebinden satın almaya, üretimden dağıtıma kadar uzanan zincirin, malzeme ve bilgi akışının ve kaynaklarının etkin bir şekilde planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. Firmaların operasyonel mükemmelliği hedeflemeleri ve bu hedef doğrultusunda operasyonlarını sürekli iyileştirmeleri, pazar taleplerini esnek bir yapıda ve istenen zamanda karşılayabilmeleri, maliyetleri kontrol edebilmeleri, verimliliği artırıcı inisiyatifler almaları global anlamda markalaşma sürecinde firmalara destek olacak ve markalaşma sürecini tetikleyecek önemli etkenlerdendir.


  Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi


Firmaların uzun vadeli stratejik planlarında belirlemiş oldukları stratejik hedeflere ulaşmak için yerine getirmeleri gereken pazarlama faaliyetlerinin uygulanması ve etkin yönetilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların pazardaki güçlü ve zayıf yönlerini araştırmak, hedeflenen pazarların dinamiklerini analiz etmek ve anlamak, müşterileri tanımak ve onların yaşam tarzlarını anlamak, rakipleri takip etmek, gibi çalışmalarda bulunmak pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için önem taşımaktadır. Pazarlama faaliyetleri marka stratejisi ve konumlandırılması ile paralel olarak yürütülmeli, yerel farklılıklar analiz edilerek etkili bir pazarlama zekası ile hedef-odaklı faaliyetler geliştirilmelidir. Global büyüme sürecinde, pazarlama ile birlikte satış etkinliğinin de hedeflenen pazarlarda artırılması, satış gücünün kuvvetlendirilmesi ve satış organizasyonunun etkin bir biçimde yapılandırılması ve yönetilmesi gerekmektedir.


  Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme


Global arenada rekabet edebilmek için firmaların ürün stratejisi geliştirmesi, birimler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlaması, teknolojiyi etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Firmaların ürün tasarım/araştırma ve geliştirme faaliyetlerine gereken kaynağı ayırmaları ve bu konuda yatırım yapmaları, inovasyona yönelik ürünler geliştirmeleri, geliştirdiği ürünler ile ürününü diğer ürünlerden farklılaştırabilmesi markalaşma sürecinde etkili olan en önemli unsurlardan biridir.


  Finansal Performans


Firmaların markalarını global arenaya taşıyabilmeleri, geleceğe dönük yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri, markalarını uluslararası pazarda konumlandırabilmeleri, marka, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri, operasyonlarını sürdürebilmeleri için finansal performanslarının güçlü olması gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların aktiflerini ve borçlarını etkin bir şekilde yönetmeleri, ve kaynak planlaması yapmaları beklenmektedir.


  İnsan Kaynakları Yönetimi


Firmaların belirledikleri stratejileri ve süreçleri doğrultusunda, operasyonlarını destekleyecek organizasyonu oluşturması, sahip olduğu insan kaynağını etkin bir şekilde yönetmesi, elde tutması, çalışanların performansını ve verimliliğini artıracak aksiyonlar alması ve mevcut insan kaynağını yetiştirmesi sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşımaktadır.


  Kurumsal Yönetim


Kurumsal Yönetim firma yönetiminde, pay ve menfaat sahipleri ile ilişkilerde, şeffaflık ve sorumluluk yaklaşımıyla firma faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik, yasal düzenlemelere uygunluk, pay ve menfaat sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunması için güvence sağlayarak firmanın sürekliliğini hedeflemektedir. Firmalarda strateji ve operasyonları destekleyecek gerekli mekanizmaların işletilmesi, firmaların profesyonel ve kurumsal bir yapıda yönetilmesi, organizasyon yapısının işlevselliği, politika, süreç ve prosedürlerinin dokümante edilerek iletişimin etkin akışının sağlanması global platformda çalışabilmek ve rekabet edebilmek için önem taşımaktadır.


  Bilgi Sistemleri Yönetimi


Firmaların stratejileri doğrultusunda belirledikleri süreçleri destekleyecek, operasyonların daha verimli ve etkin olarak yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlayacak bilgi sistemleri altyapısının oluşturulması kısa ve uzun vadede büyümenin önemli tetikleyicilerindendir. Firmanın her bölümde gösterdiği performans, aynı alanda dünyadaki en iyi uygulamalarla kıyaslanmakta (benchmark) ve dolayısıyla firmanın dünya ölçeğinde nerede durduğu tespit edilmektedir.

 

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Hizmet verdiğimiz konulara aşağıdaki görsellerden ulaşabilirsiniz.

ŞİRKET ARAŞTIRMA

ŞİRKET ARAŞTIRMA

Tabela firması mı yoksa gerçek bir firma mı?!
PAZAR ARAŞTIRMA

PAZAR ARAŞTIRMA

Acaba bu pazarda iş yapabilirmiyiz!
B2B PROJELER

B2B PROJELER

Şirketler arası iş yapma modelini hayata geçirmeliyiz.
İHRACAT ve İTHALAT

İHRACAT ve İTHALAT

Yeni pazarların en güzel tarafı!
İHRACATA DEVLET DESTEKLERİ

İHRACATA DEVLET DESTEKLERİ

Markanı yurtdışına taşı 80%'e varan devlet desteğini al!
1/5 ZAMANLI İHRACAT UZMANI

1/5 ZAMANLI İHRACAT UZMANI

Tecrübeli biri olsa yurtdışında imkan var aslında!
MARKA TEMSİLCİSİ

MARKA TEMSİLCİSİ

Yurtdışında markanı güvenle temsil eder, saygınlığını artırırız.
İŞ SEYAHATİ PLANLAMA

İŞ SEYAHATİ PLANLAMA

Gelmeden haber verin, geldiğinizde rahat edin.

“Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır”

Henry Ford

İLETİŞİM